Adres Przychodni Salwatorskiej
ul. Komorowskiego 12 p. VI
30-106 Kraków
tel. +48 124270620, +48 124218797, +48 126830513
            e-mail: nzoz-salwatorski@poczta.neostrada.pl

                                     www.przychodnia-salwatorska.pl

 

Przychodnia Salwatorska czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

 

Deklaracje

Jednym z wymogów leczenia w ramach ubezpieczenia społecznego jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego i specjalisty oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację. Jeśli ktoś chce realizować to prywatnie z pominięciem NFZ, to  nadal istnieje możliwość skorzystania z porad lekarza rodzinnego, specjalisty lub pielęgniarek, ale wówczas odpłatnie (patrz zakładka Cennik usług ). W takim przypadku przed pierwszą wizytą w NZOZ "Przychodni Salwatorskiej" proszę przejść do punktu 4-tego - dodatkowe dokumenty.    

Wypełnij deklaracje

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza i/lub pielęgniarki POZ.

Potwierdzanie prawa do świadczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  pacjenci są weryfikowani przez Elektroniczny Wykaz Uprawnień Świadczeniobiorców. W przypadku negatywnej weryfikacji będą poproszeni o przedstawienie  aktualnego dowódu ubezpieczenia zdrowotnego lub wypełnienie stosownego oświadczenia.

Rodzaj dokumentu zależy od sytuacji zawodowej pacjenta. Jeśli jest:

1. etatowcem: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy - jeśli ją posiada.
2. przedsiębiorcą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. emerytem/rencistą: nr świadczenia z legitymacji emeryta lub rencisty
4. osobą bezrobotną: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
5. członkiem rodziny ubezpieczonego: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub legitymację rodzinną z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS. W przypadku dzieci (
.doc, .pdf) uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancką.

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.

Brak dowodu ubezpieczenia
Jeżeli w stanie nagłym pacjent potrzebuje skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiada przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możesz taki dokument przedstawić w terminie do 7 dni od dnia udzielania świadczenia. Jeśli pacjent  nie dostarczy dowodu ubezpieczenia w tym terminie, może zostać obciążony kosztami wizyty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowtne znajdują się na stronie
Małopolskiego Odziału NFZ
 

 1. Dostarczenie kompletu dokumentów
  Wypełnioną deklarację wraz z dowodem ubezpieczenia zdrowotnego lub jego kopią prosimy najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna ewentualnie pocztą. W przypadku przesyłki listowej prosimy o dołączenie kserokopii aktualnego dowodu ubezpieczenia z podpisaną przez pacjanta adnotacją "Za zgodność z oryginałem".

  Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów naszej Przychodni.

  Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).
   
 2. Przed pierwszą wizytą
  Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, prosimy o wypełnienie wcześniej:

  1. ankiety o stanie zdrowia
  pacjenta (dziecka).
  2. formularza upoważnienia innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań za życia i po śmierci.  

 

Dane kontaktowe

NZOZ  "Przychodnia Salwatorska"  Sp. z o.o.
ul. Komorowskiego 12 p. VI
30-106 Kraków,

www.przychodnia-salwatorska.pl

Telefon:

+48 12 427 06 20 

e-mail: nzoz-salwatorski@poczta.neostrada.pl

strony www kraków
projektowanie stron WWW